Køreplanen

 

Køreplanen for fred

 

Det følgende er en indsatsbaseret og målrettet Køreplan med anskuelige faser, frister, datoer og fikspunkter, som skal gennemføres ved de to parters gensidige skridt på de politiske, sikkerhedsmæssige, økonomiske, humanitære og institutionsdannende områder under overvågning af Kvartetten (USA, EU, FN og Rusland).

Målet er en endelig og omfattende bilæggelse af den israelsk-palæstinensiske konflikt i 2005, således som det blev fremlagt i præsident Bush´ tale 24. juni (2002, red.) og budt velkommen af EU, Rusland og FN i Kvartettens minister-erklæring 16. juli og 17. oktober.

En to-statsløsning på den israelsk-palæstinenske konflikt opnås kun ved at standse vold og terrorisme, og når det palæstinensiske folk har et lederskab, der skrider beslutsomt ind mod terror og er parat - og i stand til - at opbygge et funktionsdueligt demokrati, der hviler på tolerance og frihed. Og gennem Israels beredthed til at gøre det, der er nødvendigt, for at en palæstinensisk stat kan føres ud i livet, samt fra begge parter en klar og utvetydig accept af målet for en forhandlet aftale, således som det er beskrevet nedenfor.

Kvartetten vil bistå og lette gennemførelsen af planen, begyndende i fase I, herunder med direkte samtaler mellem de to parter, hvis det er nødvendigt. Planen indeholder en realistisk tidstabel til sin gennemførelse.

Men som en indsatsbaseret plan vil den kræve og afhænge af tillidsskabende foranstaltninger fra parterne og indforståethed med hver enkelt forpligtelse, som er skitseret nedenfor. Skulle parterne opfylde deres forpligtelse hurtigt, vil man gå hurtigere frem i de enkelte faser, end det er forudset i planen.

Afviser man at forpligte sig, sker der ingen fremskridt.

En ordning, fremkommet efter forhandling mellem parterne, vil resultere i en uafhængig, demokratisk og levedygtig stat side om side og i fred og sikkerhed med Israel og sine andre naboer.

Aftalen vil løse den israelsk-palæstinensiske konflikt og afslutte besættelsen, der begyndte i 1967 (årstallet nævnes sandsynligvis for at understrege forskellen til dem, der mener, at Palæstina blev besat i 1948, red.), baseret på Madridkonferencens grundlag (oktober 1991, red.): princippet om jord for fred, FN-resolutionerne 242, 338 og 1397 (henholdsvis nov. 1967, okt. 1973 og marts 2002, red.), aftaler som tidligere er indgået mellem de to parter, og den saudiske kronprins Abdullahs initiativ, som blev bakket op på Den arabiske Ligas Beirut møde (marts 2002, red.), og som slog til lyd for en anerkendelse af Israel som nabo, der levede i fred og sikkerhed indenfor en omfattende aftale.

Dette initiativ er et betydningsfuldt element i internationale bestræbelser på at fremme en omfattende fred på alle spor, herunder de syrisk-israelske og libanesisk-israelske spor.

Kvartetten vil mødes regelmæssigt på topplan for at evaluere parternes indsats for at føre planen ud i livet. I hver enkelt fase forventes det, at parterne lever op til deres forpligtelser parallelt, medmindre andet er angivet.

 

Fase I

Afslutning på terror og vold, normalisering af palæstinensernes liv samt opbygning af palæstinensiske institutioner. (Indtil maj 2003).

I fase I ophører palæstinenserne øjeblikkeligt og betingelsesløst med vold i overensstemmelse med de skridt, der er angivet ovenfor. Sådanne tiltag skal ledsages af understøttende foranstaltninger fra Israels side.

Palæstinensere og israelere genoptager sikkerhedssamarbejde baseret på Tenet-planen (juni 2001, George J. Tenet er direktør for CIA, red.) om at afslutte vold, terror og ophidselser ved hjælp af en nystruktureret og effektiv palæstinensisk sikkerhedstjeneste.

Palæstinenserne iværksætter en omfattende politisk reform som forberedelse til status som stat, herunder udarbejdelse af en palæstinensisk forfatning og fri, fair og åbne valg efter forfatningens retningslinjer.

Israel foretager alle de skridt, der er nødvendige for bistå med at normalisere livet for palæstinenserne. Israel trækker sig tilbage fra palæstinensiske områder, besat siden d. 28. september 2000, og de to parter genopretter den status quo, som eksisterede på det tidspunkt, samtidig med at sikkerhedsforanstaltninger og samarbejde skrider fremad. Israel fastfryser også al bosættelsesaktivitet i overensstemmelse med Mitchell-rapporten (april 2001, George J. Mitchell er tidligere amerikansk senator, red.).

Ved begyndelsen af fase II:

Det palæstinensiske lederskab udsteder en utvetydig erklæring, der gentager Israels ret til eksistere i fred og sikkerhed og udråber en øjeblikkelig og betingelsesløs våbenstilstand, der afslutter væbnede aktiviteter og alle former for vold mod israelere overalt. Alle offentlige institutioner stopper for ophidselse mod israelere.

Det israelske lederskab udsteder en utvetydig erklæring, der bekræfter dets tilslutning til to-statsvisionen om en uafhængig, levedygtig og suveræn palæstinensisk stat, der lever i fred og sikkerhed side om side med Israel, således som det blev formuleret af præsident Bush (juni 2002, red.) og påbyder øjeblikkelig standsning af vold mod palæstinensere overalt. Alle officielle israelske institutioner ophører med ophidselse mod palæstinensere.

Sikkerhed

Palæstinenserne erklærer utvetydigt at ville standse vold og terror og foretager sig synlige bestræbelser på at arrestere, skride ind overfor og begrænse enkeltpersoner og grupper, der udfører eller planlægger voldelige angreb mod israelere overalt.

Et genopbygget og omstillet sikkerhedsapparat under Den palæstinensiske Myndighed påbegynder vedholdende, målrettede og effektive operationer for at skride ind mod alle, der er involveret i terror, og (sikkerhedsapparatet) nedbryder terroristiske muligheder og infrastruktur. Herunder påbegyndes konfiskation af illegale våben og konsolidering af en sikkerhedsmyndighed uden forbindelser til terror og korruption.

GOI (Government of Israel, Israels regering, red.) foretager sig ikke noget, der kan underminere tillid, såsom deportationer, angreb på civile; beslaglæggelse og/eller ødelæggelse af palæstinensiske hjem og ejendom som straf eller for at bane vej for israelske konstruktioner (bosættelser, omfartsveje, adskillelseshegn etc, red.); palæstinensiske institutioner og infrastruktur (ødelægges heller ikke). Og (den israelske regering) gennemfører andre foranstaltninger, der er nævnt i Tenet-planen.

Med udgangspunkt i de eksisterende forhold og forhåndenværende ressourcer begynder repræsentanter for Kvartetten uformelle sonderinger og konsultationer med parterne om tilvejebringelse af en formel overvågningsindretning og en realisering af den.

Gennemførelse - således som det tidligere er aftalt - af den USA-foreslåede sikkerhedsplan (Tenet-planen, red.), udbygget, genopbygget og genoptaget i samarbejde med et udenforstående overvågningsråd (USA, Ægypten, Jordan). Kvartetten understøtter bestræbelserne på at opnå en varig, omfattende våbenstilstand.

Alle palæstinensiske sikkerhedsorganisationer deles op i tre tjenester, der rapporterer til den dertil bemyndigede indenrigsminister.

Omstrukturerede/genuddannede palæstinensiske sikkerhedsstyrker og IDF-modparten (IDF = Israel Defence Forces, den israelske hær, red.) genoptager i stigende grad sikkerhedssamarbejde og andre foranstaltninger til gennemførelse af Tenet-arbejdsplanen, herunder jævnlige møder på topplan med deltagelse af amerikanske sikkerhedsfolk.

Arabiske stater afbryder offentlig og privat financiering af og alle andre former for støtte til grupper, der støtter og er indblandet i vold og terror.

Alle donorer, der yder økonomisk støtte til palæstinenserne, kanaliserer disse beløb via en konto i det palæstinensiske finansministerium.

I takt med, at de omfattende sikkerhedsmæssige foranstaltninger skrider frem, trækker IDF sig mere og mere ud af områder, besat siden 28. september 2000, og de to sider genopretter status quo, som eksisterede før 28. september 2000. Palæstinensiske sikkerhedsstyrker omgrupperes til områder, der rømmes af IDF.

Opbygning af palæstinensiske institutioner.

Øjeblikkelige tiltag til en troværdig proces, som skal resultere i et forfatningsudkast til status som stat. Så hurtigt som muligt rundsender forfatningskomiteen et palæstinensisk forfatningsudkast, baseret på et stærkt parlamentarisk demokrati og en regering med en bemyndiget premierminister, så det kan drøftes og kommenteres offentligt. Forfatningskomiteen fremkommer med forslag, der efter et valg forelægges respektive palæstinensiske institutioner til vedtagelse.

Udnævnelse af en midlertidig premierminister eller regering med fuldmagt til at tage beslutninger og føre dem ud i livet.

GOI letter på alle måder bevægelsesfriheden for palæstinensiske officials, når de skal deltage i PLC- og regeringsmøder (PLC = Palestinian Legislative Council, Det palæstinensiske lovgivende Råd, red.), internationalt overvågede sikkerheds-efteruddannelse, valg- og anden reformbestræbelse og yder yderligere støtte til reformbestræbelserne.

Fortsatte udnævnelser af palæstinensiske ministre, bemyndiget til at foretage grundlæggende ændringer. Gennemførelse af yderligere skridt til en klar deling af magten (lovgivende, udøvende, dømmende, red.), herunder alle nødvendige palæstinensiske lovreformer med dette mål for øje.

Udnævnelse af en uafhængig valgkomite. PLC gennemgår og reviderer valglov.

Palæstinensisk indsats på juridiske, administrative og økonomiske fikspunkter, sådan som de er angivet af Den internationale specialgruppe vedr. palæstinensiske reformer.

Så tidligt som muligt - og baseret på de ovenfor nævnte foranstaltninger i sammenhæng med en åben debat og gennemsigtige valg af kandidater og en gennemskuelig valgkampagne med flere partier - afholdes frie, åbne og fair valg.

GOI letter arbejdsgruppens valg-assistance, registrering af vælgere, kandidaternes og valg-tilforordnedes bevægelighed. Støtte til NGOer (NGO = Non Governmental Organization, græsrodsorganisationer m. fl., red.), som er involveret i valg-processen.

GOI genåbner Det palæstinensiske Handelskammer og andre lukkede palæstinensiske institutioner i Østjerusalem (bl.a. lukket i august 2001, red.) baseret på en erklæring om, at disse institutioner vil operere strengt i overensstemmelse med tidligere aftaler mellem parterne.

Svar på den humanitære situation:

Israel tager skridt til at forbedre den humanitære situation. Israel og palæstinenserne gennemfører fuldt ud alle forslag fra Bertinirapporten til forbedring af de humanitære vilkår (august 2002, Catherine Bertini var FN-generalsekretærens personlige udsending, red.), hæver udgangsforbud, lemper indskrænkningerne i personers og varers bevægelsfrihed og tillader fuldstændig, sikker og ubegrænset adgang for internationalt og humanitært personale.

AHLC (AHLC = Ad Hoc Liaison Committee, nedsat af donorlande m.fl., red.) gennemgår den humanitære situation og udsigterne for den økonomiske udvikling på Vestbredden og i Gaza og igangsætter en større bestræbelse på at skaffe donorhjælp, herunder hjælp til reformbestræbelserne.

GOI og PA (PA = Palestinian Authority, Den palæstinensiske Selvstyremyndighed, red.) fortsætter processen med at afklare forskellige indtægter (bl.a. moms, red.) og overførsel af beløb, herunder restancer i overensstemmelser med en aftalt gennemsigtig overvågningsmekanisme.

Det civile samfund

Fortsat donorstøtte, herunder forhøjede beløb gennem PVOer og NGOer (PVO = Private and Voluntary Organizations, registreret i USA, både jødiske, kristne og andre, red.), programmer fra People to People (amerikansk hjælpeorganisation, stiftet 1956, red.), initiativer til udvikling af den private sektor og det civile samfund.

Bosættelser

GOI opløser øjeblikkeligt bosættelses-udposter, der er oprettet siden marts 2001

I overensstemmelse med Mitchell-rapporten fastfryser GOI al bosættelsesaktivitet (herunder bosættelsers naturlige vækst).

 

Fase II: Overgang (juni 2003 - december 2003)

I den anden fase er kræfterne koncentreret om at skabe en uafhængig palæstinensisk stat med midlertidige grænser og symboler på suverænitet, baseret på den nye forfatning, som en station på vejen til en aftale om den endelige status.

Som det er nævnt, kan dette mål nås, når det palæstinensiske folk har et lederskab, der griber afgørende ind over for terror, og som er villig til og i stand til at opbygge et funktionsdueligt demokrati, grundlagt på tolerance og frihed.

Med et sådant lederskab, ændrede samfundsinstitutioner og sikkerhedsstrukturer vil palæstinenserne få aktiv støtte fra Kvartetten og det bredere internationale samfund, så der kan skabes en uafhængig, levedygtig stat.

Fremskridt indenfor fase II vil blive baseret på Kvartettens fælles vurdering af, om betingelserne er egnede til at fortsætte, idet der tages hensyn til en opregning af begge parters indsats.

Under fremme og opbakning af bestræbelserne på at normalisere den palæstinensiske tilværelse og opbygge palæstinensiske institutioner tager Fase II sin begyndelse efter palæstinensiske valg og slutter med en mulig skabelse af en palæstinensisk stat med midlertidige grænser i 2003.

Dens primære mål er en fortsat omfattende sikkerhedsindsats og et effektivt sikkerheds-samarbejde, fortsat normalisering af palæstinensernes tilværelse og opbygning af institutioner, en videre udbygning af og støtte til de mål, der er skitseret under Fase I, ratifikation af en palæstinensisk forfatning, formel etablering af et premierminister-embede, konsolidering af politiske reformer og etablering af en palæstinensisk stat med midlertidige grænser.

International konference:

Indkaldt af Kvartetten i samråd med parterne umiddelbart efter en vellykket afslutning på palæstinensiske valg, til styrkelse af palæstinensisk økonomisk genopretning og igangsættelse af en proces til etablering af en uafhængig palæstinensisk stat med midlertidige grænser.

Et sådant møde vil blive omfattende, baseret på en mål om en omfattende mellemøstlig fred (herunder fred mellem Israel og Syrien og Israel og Libanon) og baseret på de principper, der er beskrevet i præamblen til dette dokument.

Arabiske stater genopretter før-intifada forbindelser til Israel (handelskontorer etc.). (Der er to intifadaer, den første, der begyndte i december 1987 og den anden, der begyndte i september 2000, red.)

Genoptagelse af multilaterale forhandlinger om emner som regionale vandressourcer, miljø, økonomisk udvikling, flygtninge, våbenkontrol.

En ny forfatning for en demokratisk, uafhængig palæstinensisk stat er tilendebragt og tiltrådt af de respektive palæstinensiske institutioner. Yderligere valg kan, hvis det er nødvendigt, ske efter tiltrædelsen af den nye forfatning.

En bemyndiget ændret regering med en formelt udnævnt premierminister i overensstemmelse med forfatningsudkastet.

Fortsat omfattende sikkerhedsforanstaltninger, herunder effektivt sikkerheds-samarbejde på basis af retningslinjerne i Fase I.

Skabelse af en uafhængig palæstinensisk stat med midlertidige grænser gennem et israelsk-palæstinensisk engagement, søsat af den internationale konference. Som en del af denne proces gennemførelse af tidligere aftaler med det formål at forhøje den maximale territoriale sammenhæng, herunder yderligere foranstaltninger vedr. bosættelser i forbindelse med en palæstinensisk stat med midlertidige gænser.

Forstærket international indsats, når det gælder overvågning af overgangen tilligemed den aktive vedholdende og operationelle støtte fra Kvartetten.

Kvartet-medlemmer fremmer international anerkendelse af en palæstinensisk stat, herunder et muligt medlemskab af FN.

 

Fase III: Aftale om permanent status og afslutning på den israelsk-palæstinensiske konflikt (2004-2005)

Fremskridt i fase III baseret på Kvartettens fælles vurdering under hensyntagen til de to parters tiltag og Kvartettens overvågningsvirksomhed.

Målet for fase III er en konsolidering af reformer og stabilisering af palæstinensiske institutioner. Vedholdende, effektive sikkerhedsforanstaltninger samt israelsk-palæstinensiske forhandlinger med henblik på en aftale om permanent status i 2005.

Anden internationale konference:

Indkaldt af Kvartetten efter samråd med parterne, i begyndelsen af 2004 med henblik på at støtte aftaler, der er indgået om en uafhængig palæstinensisk stat med midlertidige grænser, og for at igangsætte en proces med aktiv, vedholdende og operativ støtte fra Kvartetten med det mål at skabe en endegyldig, permanent løsning vedr. grænser, Jerusalem, flygtninge, bosættelser og for at støtte skridt henimod en omfattende mellemøstlig aftale mellem Israel og Libanon og Israel og Syrien, indgået så hurtigt som muligt.

Fortsat omfattende, effektive fremskridt på dagsordenen for reformer, udarbejdet af Special-gruppen til forberedelse af en aftale om den endelige status.

Fortsatte, vedholdende og effektive sikkerhedsforanstaltninger og vedholdende, effektivt sikkerheds-samarbejde på basis af anvisninger i fase I.

Internationale bestræbelser på at fremme reformer og stabilisere palæstinensiske institutioner og den palæstinensiske økonomi som en forberedelse til en aftale om den endelige status.

Parterne når til en endelig og omfattende aftale om den permanente status, som afslutter den israelsk-palæstinensiske konflikt gennem en aftale, forhandlet frem af de to parter, baseret på FN-resolutionerne 242, 338 og 1397, som afslutter besættelsen, der begyndte 1967 og indeholder en aftalt, retfærdig, fair og realistisk løsning på flygtningeproblemet, en færdigforhandlet løsning på Jerusalems status, som tager begge parters politiske og religiøse hensyn i betragtning, og som beskytter verdensomspændende religiøse interesser hos jøder, kristne og muslimer og opfylder visionen om to stater, Israel og et suverænt, uafhængigt, demokratisk Palæstina, der lever side om side i fred og sikkerhed.

Arabiske staters accept af normale forbindelser med Israel, og sikkerhed for alle stater i regionen i forbindelse med en omfattende arabisk-israelsk fred.

Den engelske tekst kan hentes mange steder. Her er den taget fra http://www.miftah.org. Oversat af Søren Højmark. Oversætterens bemærkninger er tydelig markeret med et "red.".