Palæstina-konflikten - et historisk overblik


Skrevet af: Carlo Hansen

En konflikt om land

"Konflikten mellem Israel og palæstinenserne er konflikten om land. Som den israelske general og politiker Moshe Dayan har sagt: "Vi tog et arabisk land og gjorde det til et jødisk".
Konflikten mellem Israel og palæstinenserne er historien om sammenstødet mellem indvandrende jøder fra hovedsagelig Østeuropa og Palæstinas oprindelige arabiske befolkning. Grundlæggende handler det om kollisionen mellem den jødiske statsbygningsideologi zionismen og den gryende arabiske nationalisme ved indgangen til det 20. århundrede.
Det er historien om jødisk bosætterkolonialisme, som i løbet af 50 år opbyggede et rent jødisk samfund på arabisk jord, skabte den jødiske stat på 78 procent af Palæstina og senere besatte resten militært i en proces, som har ført til verdens længstvarende flygtningeproblem".
I det følgende kan du på seks sider få et historisk overblik over Palæstina-konflikten gennem de sidste 100 år. Indlægget har oprindeligt været bragt i Drømmen om Palæstina, udgivet af Dansk Flygtningehjælp, 2003.

 

 
 
Konflikten mellem Israel og palæstinenserne er historien om en lokal arabisk befolkning som fra 1800-tallets socialt og økonomisk tilbagestående samfund blev skyllet ind i det dynamiske 20. århundrede og kom i klemme i trængslen omkring det osmanniske imperiums sammenbrud og de europæiske stormagters overtagelse af Mellemøsten efter Første Verdenskrig. Det er historien om en befolkning uden samlet ledelse, splittet i interne magtkampe mellem klaner og familier, delt mellem by og land, rige og fattige, godsejere og jordløse bønder, handicappet af den osmanniske arv. Det er historien om beslutsom zionistisk jødedoms møde med en uforberedt og underlegen palæstinensisk befolkning, som først var på vej til at finde sin identitet som folk.
Konflikten mellem Israel og palæstinenserne er historien om 100 års kamp om Palæstina. Den blev startet med den første zionist-kongres i Basel i 1897, da europæiske jøder med den østrigske journalist og skuespilforfatter Theodor Herzl i formandsstolen besluttede at oprette en jødisk stat i Palæstina. Efter 2000 års eksil, undertrykkelse og forfølgelse og en århundredlang tilværelse i fattigdom og udstødt elendighed i Rusland og Østeuropa havde jøderne motivationen og viljen til at skabe en jødisk nationalstat i det Palæstina, som ifølge jødisk historieopfattelse engang havde været jødernes land.
Selvom blodet flyder endnu i dag, så blev kampen om Palæstina i virkeligheden afgjort med jødisk sejr i mandattiden, da briterne havde kontrollen over Palæstina. Resten af forløbet med Palæstinas deling, Israels oprettelse, krige, palæstinensisk flugt, israelsk besættelse og erobring af resten af Palæstina har været uundgåelige følger af den forudgående historie.
Mandattiden
Det var ikke noget tomt land, de første jødiske indvandrere fra Østeuropa ankom til omkring det 20. århundredes begyndelse. Palæstina var beboet af en lille halv million arabere. Det var kolonimagten England, der gjorde det zionistiske projekt muligt i kraft af sin rolle som mandatmagt og med Balfour-deklarationen som løftestang.
I ly af den britiske mandatmagt, beskyttet af britisk militær og støttet af vestlige ressourcer og med Balfour-deklarationen som en slags fribrev, opbyggede zionisterne fra begyndelsen af 1920-erne et selvstændigt, halvstatsligt jødisk samfund med egen befolkning, jord, industri, nationaløkonomi, byer, militær og statslige magtorganer ved siden af den britiske mandatadministration. Samtidig foregik der en organiseret indvandring af jøder fra hovedsagelig Østeuropa og Rusland til Palæstina. Ved det britiske mandats begyndelse i 1922 var der indvandret 88.000 jøder fra Europa og Rusland. I tiden fra 1882 til 1947 indvandrede en halv million europæiske jøder i syv bølger, og omkring syv procent af Palæstinas jord var op til Israels oprettelse på zionisternes hænder. Jordkøbet var fordelt i et strategisk netværk, der dækkede det meste af Palæstina så bredt, at det i 1947 afgjorde FNs delingsplans udformning til zionisternes fordel.
Over for dette dynamiske zionistisk-vestlige fremstød i ruinerne efter osmannerne magtede palæstinenserne med deres tilbagestående, halvfeudale samfundsstruktur og mangel på fælles ledelse ikke at stille noget op politisk, selv om briterne på et tidligt tidspunkt tilbød dem medindflydelse på mandatets indretning sammen med det jødiske samfund. Palæstinenserne havde heller ikke viljen.
Palæstinenserne greb til kamp. De ønskede briterne ud og stop for jødisk indvandring og dannelsen af en national regering. Målet skulle nås med generalstrejke og væbnet kamp. Der fulgte nu et voldeligt forløb på tre år fra 1936 til 1939. Det var i den periode, palæstinenserne tabte Palæstina. Opstanden var først og fremmest rettet mod briterne, mindre mod jøderne. Det var briterne, som havde mandatmagten og som havde lovet jøderne et hjemland i Palæstina. Nu skulle de tvinges til at annullere det hele. I forvejen havde briterne brudt et løfte om at give araberne i regionen uafhængighed efter krigen til gengæld for, at de støttede England mod osmannerne, som var allieret med Tyskland. Generalstrejken varede i 175 dage, så opgav palæstinenserne, fordi den ikke bed på briterne, men ødelagde den palæstinensiske økonomi. Den væbnede kamp varede i tre år, men slog hurtigt indad i interne opgør mellem bønder og jordejere og de store familier og klaner. Kampen ødelagde efterhånden den palæstinensiske samfundsstruktur. Briterne slog hårdt ned på opstanden med samme effektive midler, som israelerne benytter mod den palæstinensiske opstand i dag. Da opstanden var slut, var palæstinenserne knust. Deres ledere var dræbt i kampen, fængslet, flygtet eller hængt. Og de menige palæstinensere var gået i internt eksil.
Det jødiske samfund havde benyttet tiden og situationen under palæstinensernes opstand til at lægge grunden til den jødiske stat. Fra 1936 til 1939 sikrede jøderne deres stilling i Palæstina ved at forstærke og udbygge deres eget samfund økonomisk, militært og institutionelt. Samtidig lykkedes det dem at integrere det store antal jødiske indvandrere, der var kommet til Palæstina fra Tyskland i årene op til 1936, da nazisterne for alvor begyndte at få magt.
Briterne måtte efterhånden erkende, at mandatet ikke var til at administrere. Og da London i et forsøg på at få araberne over på de allieredes side i den tilstundende krig i Europa indførte loft over jødisk indvandring til Palæstina, var scenen sat til den jødiske opstand mod den britiske mandatmagt efter krigen. Til sidst kastede briterne håndklædet i ringen og sendte Sorteper videre til det nyoprettede FN. 29. november 1947 vedtog FNs generalforsamling med 33 stemmer for og 13 imod (10 undlod at stemme) at dele Palæstina i en jødisk og en palæstinensisk stat. Jøderne sagde ja til planen. Palæstinenserne og den arabiske verden afviste den. Araberne ville ikke anerkende FNs ret til at bestemme den politiske udvikling i området. Og palæstinenserne nægtede at acceptere deres egen opløsning. Et halvt år senere var den jødiske stat Israel en realitet i Palæstina.
 

Israels oprettelse

Da Israel var på plads efter krigen med arabstaterne, var omkring 750.000 palæstinensere flygtet for krigen eller drevet ud af de jødisk/israelske styrker og terrorgrupper. Ca. 150.000 palæstinensere lykkedes det at at blive i deres gamle hjem i den fremmede stat. I tiden omkring FNs delingsplan i 1947 havde Palæstina en arabisk befolkning på omkring 1,3 millioner. Jøderne talte 600.000. Da krigen var slut, havde Israel "sat sig" på 78 procent af Palæstina. Delingsplanen havde tildelt dem 56. Den palæstinensiske befolkning i verden i dag er på omkring seks millioner. Israels jødiske befolkning ca. fem millioner.
Fra FN fremlagde sin delingsplan udbrød der hårde kampe mellem palæstinenserne og jøderne. Men for palæstinenserne var løbet kørt, inden det kom rigtigt i gang. I tiden efter FN-beslutningen stod palæstinenserne ganske vist forenet mod jøderne, men indbyrdes var de splittede. Briterne havde knust deres militære muligheder allerede i 1930-erne. Opstanden havde tappet dem for kræfter og ressourcer, og briterne havde forhindret, at de kunne skabe en effektiv ledelse, og opstanden fra 1936-1939 havde ramt palæstinenserne hårdt økonomisk.
Krigen omkring Israels oprettelse fra maj 1948 blev således hovedsageligt et anliggende mellem den nye jødiske stat og arabstaterne. Araberne tabte. Palæstinenserne betalte. Prisen var flugt og hjemløshed - foreløbig gennem fire generationer. Med krigen i 1967 blev yderligere nogle hundredetusinde palæstinensere drevet på flugt, halvdelen af dem for anden gang.
Krigen i 1948-49 var den første af de fire krige, Israel og de arabiske lande har ført mod hinanden. 1948-krigen medførte bl.a., at det meste af det område, som FNs delingsplan havde afsat til en palæstinensisk stat, og som Israel ikke havde erobret i krigen, blev taget af Egypten og det senere Jordan. Vestbredden blev besat af Transjordanien, som i 1950 annekterede området og indlemmede det i, hvad der kom til at hedde kongeriget Jordan. Gaza-striben blev administreret af Egypten.
I de næste 20 år, indtil Seksdageskrigen trak nye grænser i Palæstina, levede palæstinenserne så at sige uden for historien, glemt af verden, splittet som gruppe i Gaza-striben, på Vestbredden, i Israel og i de arabiske nabolande, i hundredetusindevis af dem i FN-lejre. Kampen for at skabe en palæstinensisk stat fortsatte, men blev efter Israels oprettelse og den vestlige verdens støtte til den nye jødiske stat overtaget af de arabiske lande. Det israelsk-palæstinensiske spørgsmål blev nu til en konflikt mellem Israel og de arabiske stater med palæstinenserne som mere eller mindre passive tilskuere og redskab i de arabiske staters indbyrdes politik. F.eks. organiserede Egypten fra midten af 1950-erne palæstinensiske partisangrupper, de såkaldte fedayeen'er, til at foretage aktioner fra Gaza-striben mod mål i Israel. Først efter 1967-krigen trådte palæstinenserne frem igen med deres egen ledelse og egen politik og blev atter direkte spillere i den israelsk-palæstinensiske konflikt.
Udvidelse
Israelerne brugte tiden fra statsgrundlæggelsen og de næste årtier til at konsolidere deres nye stat. Fra 1948 til 1953 blev der bygget 370 nye jødiske bosættelser. I samme periode indvandrede godt 700.000 jøder fra udlandet. Fra maj 1948 til juni 1967 indvandrede ialt godt 1,2 millioner jøder til Israel fra Afrika, Asien, Europa og USA. Samtidig nægtede Israel at lade de flygtede palæstinensere vende tilbage.
I 1966, 18 år efter Israels oprettelse, var målet fra 1897 stort set nået. Den palæstinensiske befolkning var enten flygtet eller fordrevet eller gjort til et politisk umyndigt, økonomisk ubetydeligt og afhængigt mindretal. Over 90 procent af den palæstinensiske jord var jødisk nationaliseret, og over 90 procent af landets samlede vandreserver var bragt under den jødiske stats kontrol. I 1967 havde israelerne nået deres vigtigste mål. Der var dannet en national, etnisk-religiøs afgrænset stat, hvis jødiske befolkning var begyndt at forstå sig som folk og nation. Det var en gunstig forudsætning for at rette blikket udad mod mere palæstinensisk-arabisk territorium til den jødiske stat. Nye landvindinger kunne nu kun ske med militære midler. Derfor var krigen i 1967 uundgåelig, så længe de oprindelige planer om et Storisrael ikke var blevet ændret og derfor stadig eksisterede. På det grundlag var det udelukket for israelerne at leve fredeligt sammen med palæstinenserne.
Israel har således aldrig accepteret grænserne fra 1948 men omtaler dem kun som våbenstilstandslinjer og har til i dag ikke afsluttet sin statsgrundlæggelse. I den israelsk-jødiske diskussion har Storisrael både religiøst og ideologisk en fremtrædende plads. 1967-krigen med specielt besættelsen af den jordanske vestbred er derfor ikke kun et spørgsmål om sikkerhedspolitik og erobring af territorium. Det national-religiøse tema spiller en afgørende rolle. Israels kolonisering med jødiske bosættere på Vestbredden skal ses i den sammenhæng. Bosættelserne er både ideologiske og religiøse. Det gælder specielt i tiden fra det politiske "systemskifte" i 1977 med magtovergangen fra de europæiske statsbyggere til Israels store sefardisk-jødiske samfund af orientalsk-arabisk oprindelse. Her blev den national-religiøse bosætterbevægelse Gush Emonim en væsentlig magtfaktor i bosættelsespolitikken og dermed i israelsk sikkerhedspolitik. I dag udgør bosættelserne et af de stærkeste stridspunkter i forhandlingerne - og den fortsatte kamp - mellem Israel og palæstinenserne om de resterende 22 procent af Palæstina. Selv efter Oslo-processens start i 1993 blev bosættelsespolitikken fortsat. Mellem 1993 og 2000 er antallet af jødiske bosættere på Vestbredden (minus Østjerusalem) vokset med næsten 100 procent.
Siden 1967 har hver af de skiftende israelske regeringer investeret betydelige ressourcer i at oprette og udvide bosættelser i de besatte områder, både når det gælder land og befolkning. Som følge af den politik lever der i dag omkring 380.000 israelske statsborgere i bosættelserne på Vestbredden alene, inklusivee Østjerusalem. Israel har brugt en kompleks blanding af juridiske og bureaikratiske mekanismer til at tage kontrol med mere end 50 procent af jorden på Vestbredden til bosættelser og fremtidige udvidelser af bosættelser. De dramatiske ændringer, Israel har gennemført på Vestbreddens landkort blokerer muligheden for, at der kan skabes en uafhængig, levedygtig palæstinensisk stat som del af palæstinensernes ret til selvbestemmelse.
Kernen i den aktuelle konflikt mellem Israel og palæstinenserne er: Bosættelserne. De palæstinensiske flygtningenes ret til at vende tilbage. Spørgsmålet om de endelige grænser og hermed om oprettelsen af en selvstændig palæstinensisk stat i resten af det oprindelige Palæstina. Det israelske grundlag for den jødiske stat er netop jødernes ret til at "vende tilbage", uanset at hovedparten af verdens jøder aldrig har sat deres ben i området. De palæstinensiske flygtninge har for manges vedkommende endnu papir på deres tilhørsforhold, men må ikke vende tilbage.
Plo og modstand
Med seks-dageskrigen i 1967 trådte palæstinenserne ind på scenen som aktive deltagere igen. Krigen var en katastrofe for den arabiske verden og ramte også palæstinenserne hårdt. Men det arabiske nederlag til Israel blev samtidig et vendepunkt for palæstinenserne i kampen mod den jødiske stat. Efter 20 år i lejrene, hvor de havde siddet og forsumpet og ventet på, at de arabiske stater skulle komme og tilbageerobre det tabte Palæstina, indså de efter de arabiske hæres ydmygelse, at de skulle stole på sig selv. Fra kun at have eksisteret som "arabiske flygtninge" rejste de sig med egen politisk og militær ledelse. Palæstinenserne fandt deres identitet som folk.
Den palæstinensiske Befrielsesorganisation, PLO, var blevet oprettet i 1964 af arabstaterne, så de kunne udnytte palæstinenserne til deres egen kamp mod Israel. Men fra 1967 overtog palæstinenserne selv organisationen og indledte en væbnet og politisk kamp mod Israel, der skulle komme til at strække sig over de næste foreløbig 35 år. Kampen er ført fra flygtningelejrene og Israels arabiske nabolande og nåede i begyndelsen af 1980-erne et første højdepunkt med Israels ødelæggelse af PLOs militære og politiske magtbase i Libanon og med fordrivelsen af PLOs ledelse med organisationens formand Yassir Arafat i spidsen fra Beirut i 1982.
PLO blev i 1974 af de arabiske lande anerkendt som eneste lovlige repræsentant for palæstinenserne. Samme år opnåede PLO international anerkendelse med Yassir Arafats optræden på FNs generalforsamling. Det var her, han fra FNs talerstol udtalte, at han kom "med en olivengren i den ene og et gevær i den anden hånd". To år forinden havde palæstinensiske terrorister begået massakre mod israelske sportsfolk ved de olympiske lege i München. Palæstinensiske flykapringer og terroraktioner mod civile mål i Israel og mod jøder i udlandet var en af de stærkeste israelske begrundelser for ikke at ville forhandle med PLO og afgive de besatte områder til en palæstinensisk stat. Denne holdning blev også accepteret af det internationale samfund og varede indtil selvstyreaftalen i 1993.
Israels besættelse af Vestbredden og Gaza-striben med krigen i 1967 og de efterfølgende årtiers hårdhændede besættelsespolitik og kolonisering med jødiske bosættere gennem foreløbig 35 år er en vigtig baggrund for krigstilstanden mellem Israel og palæstinenserne i dag. Det er på Vestbredden og i Gaza-striben, konflikten har udfoldet sig, mellem israelsk militær og palæstinenserne "på gaden".
Det var den kamp, som i december 1987 indledte den første intifada, den palæstinensiske opstand mod den israelske besættelse. PLO var stort set sat ud af spillet siden fordrivelsen fra Beirut og sad nu magtesløs i eksil i Tunis. Intifadaen var den menige palæstinensers reaktion på en hverdag præget af arbejdsløshed, faldende levestandard, og hård, israelsk militær og administrativ kontrol, med arrestationer, udbredt retsløshed og militær chikane og bosættervold. Og uden udsigt til, at situationen skulle ændre sig til det bedre.
Intifadaen blev endnu et vendepunkt i den israelsk-palæstinensiske konflikt. Opstanden kom bag på både Israel og PLO. Det var flygtninge og fastboende i de besatte områder, som med opstanden tvang eksilorganisationen PLO til reelt at anerkende Israel i slutningen af 1980-erne, 40 år efter oprettelsen af den jødiske stat. Og det var intifadaen, som senere førte til det israelsk-palæstinensiske "håndtryk" i Washington mellem Israel ministerpræsident Yitzhak Rabin og PLO-formand Yassir Arafat, den officielle besegling af aftalen i Oslo i september 1993 om at erstatte den væbnede kamp med forhandling.
Kernen i den aktuelle konflikt mellem Israel og palæstinenserne er de jødiske bosættelser, de palæstinensiske flygtninges ret til at vende tilbage samt fastlæggelsen af de endelige grænser. I sidste ende handler det om oprettelsen af en selvstændig palæstinensisk stat i resten af det arabiske Palæstina som afslutning på den konflikt om land, som blev indledt for 100 år siden.
Carlo Hansen er journalist, har skrevet om og rejst i Mellemøsten i de sidste godt 20 år for Århus Stiftstidende. Han er forfatter til bogen "Kaktussens land. En rejse i selvbedrag. 100 års kamp om Palæstina". Klim. 2002